TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS EN ELS BLOGS DE WWW.LABONAEDUCACIO.COM

	
LA BONA EDUCACIÓ, amb domicili al carrer Verge de Montserrat nº29, 08395, Sant Pol de Mar; en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita en les seccions en format blog del present lloc web s’inclouen en un fitxer de dades personals de LA BONA EDUCACIÓ, per ser tractades amb finalitats exclusives de gestionar la participació dels usuaris en els blogs.


	
El registre de menors de 16 anys no està permès. Si algun registre revelés que l’usuari és menor de 16 anys, LA BONA EDUCACIÓ es reserva el dret d’anul·lar-lo, i en qualsevol cas, no es fa responsable dels efectes o conseqüències que aquests registres poguessin ocasionar. Els pares/tutors d’un menor de 16 anys que hagués complimentat els formularis i participat en un blog sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les dades personals per mitjà d’un missatge a la següent adreça de correu electrònic contacte@labonaeducació.cat.


	
Amb l’enviament del comentari i de les dades personals, l’usuari atorga el seu consentiment per a que LA BONA EDUCACIÓ pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats anteriorment exposades. LA BONA EDUCACIÓ no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades o bé unes dades falses o errònies.


	
Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.


	
La participació dels blogs és de caràcter facultatiu i, en qualsevol moment, vostè pot exercir els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte a les dades facilitades. En aquest cas, l’interessat s’haurà de dirigir a LA BONA EDUCACIÓ mitjançant un correu electrònic a contacte@labonaeducació.cat, amb la referència “BLOG LOPD” i detallar les dades que desitgi modificar o cancel·lar.

	
En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, del 18 d’Octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, es retindran amb caràcter general durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en que es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà al secret de les comunicacions. Les dades retingudes seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades en la citada llei.


	
Sense perjudici de l’anterior i, al marge del tractament de dugui a terme LA BONA EDUCACIÓ en el marc de la LOPD, els usuaris saben i coneixen que a causa de la naturalesa del blogs, algunes de les dades dels usuaris –nom, cognoms i comentari-, són publicats i, per tant, seran accessibles per altres usuaris dels blogs.


	
LA BONA EDUCACIÓ no és responsable de les conseqüències i efectes de la publicitat d’aquestes dades –inclosos el contingut de la fotografia que els usuaris encertin en els seus perfils de xarxes socials i altra informació personal que l’usuari de forma lliure decideixi donar a conèixer– puguin comportar-li a l’usuari, a la seva família i/o amistats, o a altres terceres persones. La participació en els blogs és totalment voluntària i no és obligatòria. La publicitat de les dades facilitades no està subjecta a cap garantia de confidencialitat, ni del dret a la intimitat, en tant que l’usuari decideix de forma voluntària que siguin públics i que formin part d’un lloc d’Internet en format blog i que fins i tot puguin ser compartits en xarxes socials. En conseqüència l’usuari exclusivament és responsable de tots els fets, situacions, incidències, problemes, entre d’altres, a mode indicatiu però no limitant, que poguessin ocasionar-se a arrel de la publicació de les dades comunicades pel propi usuari..